شنبه 04 تیر 1401

پیش فاکتور راهکار جامع مدیریت سازمانی

شرحتعداد ماهقیمت واحدجمعارزش افزودهجمع کل
سیستم حسابداری62,980,91517,885,4901,609,69416,275,796
سیستم اطلاعات مدیریت مالی614,018,50084,111,0007,569,99076,541,010
سیستم انبار61,977,13811,862,8281,067,65510,795,173
سیستم اموال61,642,5469,855,276886,9758,968,301
سیستم خرید6699,6024,197,612377,7853,819,827
مبلغ قابل پرداخت    116,400,107

                                                                                                              

 

                                                                                                                  پرداخت