شنبه 04 تیر 1401

پیش فاکتور راهکار جامع منابع انسانی

شرحتعداد ماهقیمت واحدجمعارزش افزودهجمع کل
سیستم جذب و استخدام6782,9644,697,676422,7914,274,885
سیستم پرسنلی63,011,33318,067,9881,626,12016,441,878
سیستم مدیریت آمار و اطلاعات61,565,8929,395,358845,5828,549,905
سیستم تشکیلات سازمانی61,110,2396,661,434599,5296,062,905
سیستم برنامه ریزی تخصیص نیروی انسانی65,5475,15032,850,9052,956,58129,894,319
سیستم صدور ابلاغ62,087,85712,527,1421,127,41311,399,699
مبلغ قابل پرداخت    76,623,591

                                                                                                              

 

                                                                                                                  پرداخت