دوشنبه 07 خرداد 1403

راهکار هوشمندسازی مدارس

مدرسه هوشمند سازمانی است یادگیرنده، که در آن نسلی خلاق و توانمند در عرصه‌های زندگی و توانا در خلق دانش تربیت می‌شوند. مدرسه معاصر متعهد به انجام فعالیت‌های پیچیده و متنوع هستند. عملکرد موثر چنین فعالیت‌هایی متضمن عملکرد روان و کارآمد سیستم مدرسه می‌باشد. علاوه بر این، انتظار تمایز عملکردی پی در پی از توابع مدرسه نیازمند اتخاذ برنامه‌های کاربردی و نرم افزار پیچیده برای ادغام سیستماتیک عملیات‌هایی مدرسه ،که به صورت پراکنده است. روش‌های متعارف در هماهنگی و یکپارچه سازی ممکن است کافی باشد ولی هوشمند سازی به دقت در توسعه مدرسه و به تسهیل مدیریت در مدرسه کارآمد کمک شایانی می‌نماید. ماژول‌های مختلفی در نرم افزار مدرسه هوشمند طراحی و ابداع شده است که نه تنها به تسهیل در مجموعه‌ای از فعالیت‌های مدرسه می‌انجامد بلکه منجر به القاء شیوه‌های بی صدا و استانداردهای انجام این فعالیت‌ها در پرسنل مسئول آنها می‌گردد. راهکار مدرسه هوشمند در خدمت مجموعه‌ای از نیازهای مدیریت مدرسه می‌باشد. همچنین، این نرم‌افزارها می‌توانند خدمات سفارشی را با توجه به نیازهای منحصر به فرد از مدرسه ارائه نمایند. علاوه بر این، به عنوان پایگاه داده ارزشمندی از سیستم مدرسه ارائه می‌کند. مزایای استفاده از نرم‌افزار مدرسه هوشمند بیش از 30 ماژول عظیم و کارآمد است که تنها با بکارگیری این ماژولها ، می‌توان شاهد مزایای آن بود.

کارکرد‌ها وارکان مدرسه هوشمند

  • در راهکار هوشمندسازی دوران ارکان و کارکردهای مدرسه هوشمند بشرح زیر پیش‌بینی گردیده است.
  • تعامل
  • ارزیابی مستمر و هدفمند
  • برنامه‌ریزی
  • مدیریت
  • نظارت و کنترل
  • ارائه آموزش با استفاده از محتوای الکترونیکی
  • ثبت کلیه رخدادهای دانش‌آموز اعم از آموزشی، پرورشی، انضباطی، مالی و اداری
  • مشارکت اولیا
  • آموزش پژوهش محور

                                                                    خرید اشتراک ۶ ماهه