دوشنبه 07 خرداد 1403

نحوه پرداخت سنوات پایان مدت قرارداد کارمعین

نحوه پرداخت سنوات پایان مدت قرارداد کارمعین

با تصمیم شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان امواداری واستخدامی کشور ، پرداخت معادل یک ماه حقوق و مزایای مشمول کسر کسور به نسبت مدت قرارداد در پایان سنوات قرارداد کارمندان کار معین به افرادی که به استناد تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری می شوند صرفاً در پایان قرداد همان سال انجام می شود  

با ما در ارتباط باشید

0 / 2000