سه شنبه 08 اسفند 1402

همسران شهدا مشمول برخی از امتیازات قانونی جانبازان 50 درصد می گردند

همسران شهدا مشمول برخی از امتیازات  قانونی جانبازان  50 درصد می گردند

با تصویب جزء 3 بند ج ماده 31 لایحه برنامه هفتم توسعه ،همسران شهدا مشمول برخی از امتیازات  قانونی جانبازان  50 درصد می گردند

با ما در ارتباط باشید

0 / 2000