پنجشنبه 31 خرداد 1403

امتیاز کمک هزینه عائله و اولاد درلایحه بودجه 1403

امتیاز کمک هزینه عائله و اولاد درلایحه بودجه 1403

براساس بند 3 از بخش الف تبصره 16 لایحه بودجه 1403  امتیاز کمک هزینه عائله مندی و اولاد به ترتیب 2900 و 1780 امتیاز برای شاغلین و برای بازنشستگان 2850 و 1750 امتیاز در نظر گرفته شده است

با ما در ارتباط باشید

0 / 2000