پنجشنبه 31 خرداد 1403

اصلاح امتیاز ایثارگری برای رزمندگانی که کمتر از 3ماه در جبهه حضور داشته اند

اصلاح امتیاز ایثارگری برای رزمندگانی که کمتر از 3ماه در جبهه حضور داشته اند

به استناد بخشنامه شماره 73227 مورخ 1402/07/03 معاون سرمابه انسانی سازمان اموراداری و استخدامی کشور امتیاز فوق العاده ایثارگری برای رزمندگانی که کمتر از 3ماه در جبهه حضور داشته اند اصلاح می گردد

با ما در ارتباط باشید

0 / 2000