سه شنبه 30 شهریور 1400

پیشنهاد پست و انتصاب قضات کشور

پیشنهاد پست و انتصاب قضات کشور

فرآیند انتصاب و جابجایی قضات کشور به لحاظ پیچیدگی های که در ارتباط با مسئولیت های قضایی دارد دارایی توجهات و نکات ویژه ای میباشد که از آن جمله در نظر داشتن زنجیره جابجایی قضات در تعیین امکان انتصاب و جابجایی قضات می باشد که این مهم با طراحی ویژه این سیستم در نظر گرفته شده است و مابقی قوانین و رویه های متعارف انتصاب و جابجایی کارکنان در این فرآیند پیش بینی شده است و از طرف دیگر بصورت هوشمند فرآیند متناسب با تنظیمات مدیران سیستم ، قادر به طی مسیرهای متفاوت اخذ تاییدیه مورد نیاز خواهد بود و در هر نقطه ای از فرآیند حسب تنظیمات مدیر سیستم ، قابلیت خاتمه خواهد داشت.

 

  تاریخ 1400/05/02