دوشنبه 07 خرداد 1403

معافیت مالیاتی برای فرزند سوم وبیشتر

معافیت مالیاتی برای فرزند سوم وبیشتر

براساس بند ت ماده 1 و ماده 18  قانون حمایت از جوانی جمعیت ، اشخاص مشمول ماده 18 این قانون  با رعایت قوانین و مقررات برای هر فرزند از سوم تا هر تعداد به شرط رعایت تاریخ تولد از 1400/08/01به بعد بدون اعمال محدودیت در خصوص تعداد فرزندان به مدت سه سال به شرط تصویب در قوانین بودجه سنواتی از تخفیف مالیاتی برخوردار می شوند

با ما در ارتباط باشید

0 / 2000