دوشنبه 20 آذر 1402

احتساب مقطع بالاتر برای ایثارگران

احتساب مقطع بالاتر برای ایثارگران

بنا به نظر شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان اموراداری و استخدامی ، صرفاً احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر برای کارمندان تبدیل وضعیت یافته از  قراداد کار معین ، شرکتی و طرحی ( موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران ) به استخدام رسمی نسبت به اولین مدرک تحصیلی مندرج در قرارداد اولیه آنان با دستگاه اجرایی ، مشروط به اینکه مدرک تحصیلی جدید در شرایط احراز شغل مورد تصدی پیش بینی شده باشد، با  رعایت ضوابط و مقررات امکان پذیر است

با ما در ارتباط باشید

0 / 2000