پنجشنبه 31 خرداد 1403

امتیاز کمک هزینه عائله مندی و اولاد در سال 1402

امتیاز کمک هزینه عائله مندی و اولاد در سال 1402

بر اساس بند 3 قسمت الف از  تبصره 12 قانون بودجه سال 1402  و مصوبه افزایش ضریب سال 1402

دراجرای ماده 16 قانون حمایت از خانواده وجوانی جمعیت ، امتیاز کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد ، موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلان و بازنشستگان به ترتیب 2280 و 1050 ومعادل ریالی امتیاز مذکور مشمولان ماده 16 قانون فوق الذکر تعیین می گردد

با ما در ارتباط باشید

0 / 2000